Deelnemersreglement

                                       
             DEELNEMERSREGLEMENT
MODELTREINBEURZEN MSVLeuven - LMTC

Art 1 : De standhouders nemen hun plaats in tussen 0700 uur en 0900 uur.
           
Na het uitladen ter hoogte van de zaal dienen de standhouders hun
           voertuig ASAP op de aangeduide parking te gaan plaatsen, zodat
           iedereen de kans krijgt aan de zaal uit te laden.

Art 2 : Het ontruimen van de tafels vóór 1230 uur; uitgezonderd wegens
           
bijzondere omstandigheden en na uitdrukkelijk daarvoor verkregen
           toestemming van de beursorganisatoren, kan leiden tot uitsluiting
           van verdere deelname aan de beurzen van MSVLeuven.

 Art 3 : Deelnemers welke hun reservering, óók in geval van ziekte, afzeggen,
           MINDER dan zeven dagen vóór de beursdatum, blijven hun
           tafelhuur verschuldigd, tenzij deze tafels alsnog aan een andere
           exposant kunnen worden toegewezen. 
           In zeer bijzondere (aantoonbare) gevallen, zoals ziekenhuisopname
           of sterfgeval, kan in overleg met de beursorganisatoren, van deze
           regel worden afgeweken.

Art 4 : De tafelhuur dient uiterlijk zeven (7) dagen vóór de beursdatum op
           de daartoe bestemde rekening (BE13 3770 5063 4239) van de
           beursorganisatie te staan.
           Deelnemers welke (=
uitzondering!) NIET vooruit betaald hebben,
           dienen de verschuldigde tafelhuur
onmiddellijk bij hun aankomst
           op de dag van de beurs te voldoen,
dit vooraleer hun plaats in
           de zaal in te nemen.

Art 5 : Het is verboden goederen te plaatsen vóór of naast de tafels
          (doorgangen bezoekers) op zodanige wijze dat
de vrije doorgang,
          zoals vereist door de brandweer,
belemmerd wordt.
         
 Niet naleving hiervan kan leiden tot uitsluiting van deelname aan de beurs.

Art 6 : Inkomregeling van de standhouders en hun begeleiders/helpers
          (personen met gratis toegang)
:

          1 tafel    = gratis inkom voor    standhouder                       (= 1 persoon)
          2 tafels  = gratis inkom voor    standhouder + 1 helper      (= 2 personen)
          3 tafels  = gratis inkom voor    standhouder + 1 helper      (= 2 personen)
          4 tafels  = gratis inkom voor    standhouder + 1 helper      (= 2 personen)
          5 tafels  = gratis inkom voor    standhouder + 2 helpers    (= 3 personen)
          6 tafels  = gratis inkom voor    standhouder + 2 helpers    (= 3 personen)
        +6 tafels  = gratis inkom voor    standhouder + 3 helpers    (= 4 personen)

          Elke afwijking van deze regeling kan slechts na toestemming van een 
          beursverantwoordelijke.
          De deelnemers (standhouders en hun helpers) worden bij hun aankomst
          door 
de beursorganisatie voorzien van de nodige polsbandjes (volgens de
          regeling hiervoor), 
uitgezonderd de clubleden van MSVLeuven en LMTC.
          Elk frauduleus gebruik (of poging tot) van deze polsbandjes leidt tot
          onmiddellijke 
uitsluiting van de beurs.

Art 7 : In geval van enige discussie aangaande dit deelnemersreglement of de
          organisatie van de beurs behoort het de beursorganisatie toe om, na
          overleg met de betrokkene(n) desbetreffend beslissingen te nemen.

Art 8 : De beursverantwoordelijke(n), de beursorganisatie, de bestuursleden
           van de organiserende clubs kunnen, door de deelnemers (standhouders),
           NOOIT aansprakelijk gesteld worden in geval van enige schade aan
           goederen of diefstal er van.

Wanneer iedereen zich collegiaal opstelt en deze regels in acht neemt. is een
goed en vlot beursverloop verzekerd!

Door de aanmelding voor deelname of inschrijving (reservatie al dan niet
met vooruitbetaling), bindt de deelnemer zich aan dit reglement waarvan 

hij kennis kreeg bij de uitnodiging of bij aanmelding op de dag van de beurs.

De beursorganisatie.